توضیحات

این کانکتور روش بسیار سریع و مناسبی برای اتصال بین دوسیم می باشد. رنگ قرمز این ابزار استاندارد جهانی بوده و ویژه سیم های سایز 1/25 ، 0/75 و 0/5 می باشد. شما با این رابط به سادگی می توانید دو سیم را بهم اتصال دهید بدین صورت که دو سیمی که قصد اتصال به یکدیگر را دارند درون رابط قرار داده و با انبردست قسمت فلزی را به درون رابط فشار دهید. با این کار قسمت فلزی به سادگی عایق سیمها را برش داده و با اتصال به سیمها ارتباط بین آن را برقرار میکند. در انتها می بایست قسمت آزاد رابط را که نقش قفل را ایفا میکند ببندید تا از عدم خروج کابلها از رابط اطمینان حاصل کنید.